LE ESCLAMAZIONI TIPICHE DEI NOSTRI GENITORI NONNE/I
PICCOLE FRASI CHE SONO RIMASTE NELLA NOSTRA MEMORIA


 
A                       
A babba nun ne nenti, gioia mia
a bbeddu si!
A beddi amici ca iai!
a buttana sempri a sciua è
a certu, tu iai i scoli.
A chi è chista l'ura 'i ricampariti 'n casa?
A chi maravigghia!
A chi nicchi nicchi, iù sapia
a chinnicchi fari ssi cosi !
A chissu o tempu de' Zì Cicchi
A chista e vita ca nun si po' fari....
A chista si ca è camurria... Uogghiu virili quannu ccia' finisci, camurria buttana
A faciti spacca e lassa...
a falla a mmuzzu e comu vieni vieni....
a fari trasiri u sceccu ca cura
A iaddina ca camina, porta a vozza china
A mancu t'affrunti!
a mi pari na cutipilla...
a 'nculu o gguvern
A n'ha paura!
a nn'accurchiti a cuddrura
A notti fai iornu e o iornu fai notti!
a 'ntrapunura.
A pisala bona!
A ppuoi a mula sciuogghi.
A quannu a quannu...
A quannu sì accomutu!
A quannu ti piaci!
A razzia 'i Diu nun si ietta!
a sciasti? ( l'hai trovata ?)
a sintisti a campaniata
A spertu si...
A spurigghiari i lizzi 'i l'autri sì latinu!
A st'ura t'arricampi? Ma unni ha stau?
A ta stai facennu na bedda spagghiata..
A testa sempri a na banna l'ai!
a ti pari c'avimmu sordi arruggiati!
a tu falla arrivari da ritta!!!
A uogghiu virili quannu vi cala tanticchia di giuriziu..
A viri cu sciunna!
A vossinni
A... a miegghiu tu si..!
Abbenta tanticchia, non puoi abbintari?
Abbucculu sù panaru!
a'bbuttana i ta'ssuoru!
Acchiànunu i bbìlii !
Accura, ca cci fa a risìbbila!"
Accura, camina cantu cantu.
accussì fraccu ca pari u Cristi a cullonna.
Acqua davanti e ventu d'arrieri...
addumma sa luci cannurbaiu
Ahi maccarruni
Ahi lalè
ahi lallà!!
ahi paracqua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aiorna e scurisci e simmu sempri a na' bbanna!!!
allenti macari nu battagliuni di surdati
Amara comu tossucu
Ammentaccilla a n'autru!
ammenu ca nun manci pasta suca u bruoru
Ammuccia, ammuccia ca tuttu pari!
ammutti u fummu ca sdanca
anciarrasti comu o surci na surciera
Ancura c'ha vistu?
annabbuschiti u pani
Annachiti!
Ann'aggiocchiti!
annaccuccheti o scuru va!!!!!
annasciusciti u nasu
Anzamai u diavulu....
appa passari di caltagiruni chissu
Appuoi ti n'adduni!
arapì a vucca quantu o funnucu da Papacchia !
Arrappila 'nculu
Arricampiti ca e ura i mangiari!
arricampiti i pupi e vattinni.
arricampiti ncasa pezzu di strataria
arricugghiemuni e' casi !
arricugghiemu i stigghi, ca a ffari cuntu ca spunta a scala di s. Jabbucu.
arristaiu amminchialuta
Arrivá.....Patacó....
assetta a pignata.
assettiti na seggia e guai attia se ti susi ti stoccu l'anchi
Assettiti quantu parrimmu nciu!
Assimplicaiu
attia attia, vieni cca
attia, di cu 'ssi figghiu tu
attia furriatunnu
Astutila ssà tilivisioni e fatti 'i cosi 'i scola
Attia cala u panaru
attia ti finisci comu o monucu ca facia cariri i favi che zzocculi
Attrenta i uricchi!
Avia raggiuni u mottu anticu...
A zzicca ti mittisti!

B                       
battalosa ca si
bbedda matri
beddamatrisantissima
bedda tisa, comu a zzita r'Avula.
beddu iautu, 'mpezzu di marcantoniu.
Beddu sciaqquatunazzu
Beddu versu c'ha pigghiatu!
bella chista!
Bella merica.. Tutti i luci addumati
Biddizzi e ricchizzi, nun si ponu ammucciari
Biiiii.Lampao.
billardieri
Bonu chiù ti rissi!
botta di sali
Botta di sancu!
buttana ca ti ittà nterra!

C                       
ca c'erutu abbituatu...
ca lieviccillu u cupecchiu na pignata nu viri ca sta spannennu
Ca spurugghiti...
Ca stirala na manu!
Ca stuppitilli ssi uricchi!
ca ti vinissi na cacaredda disbusciatu!
ca viri se a juttiri su manciari ti sta criscennu na ucca
Caliti iuncu ca passa la china!
Caliti vasciu ca passa a china..
Caura e bbugghenti
C'annaumu ansemmili a scola?
C'aspetti ca niesciunu i 'ntuppatieddi?
C'astutula a luci! C'ha figghiari a iatta?
c'avimmu a vozza china e facimmu scorci...
cchiù liscia da pagghia
cci vuoli u puncigghiuni.
c'è l'opra!!!
Centu liri? Nunn'haiu! Ciunca i manu!
cerca di sbaniàri, vah.
cerchi i stigghioli o venniri a sira ?
chi burdellu!!
Chidda ni sà chiù assai di 'na scecca zoppa.
Chi fà i chiusunu i Canali?
chi fà passà u'ziu ca l'apa?.... villu villu cca unn'è!
Chi finu? Chiusunu e canali? Pirchissu ca t'arricuogghisti!
chi ggi sdieci!!
Chi mi pigghiasti a misura?
chi ti pigghià a trammuntana?
Chi ni scangiammu i robbi?
Chi nun' ha vistu scecchi a fiera???
Chi nun'ha vistu razzia i Ddiu! ( ad uno affamato)
Chi porti u sali Austa?
Chi sì alluccutu?
Chi t'arriurdaiu? A pievira o lupu?
Chi ti finu guardia notturnu?
Chi ti pari ca i sordi si scavunu?
Chi ti paria? Ca nun ci attuppautu?
Chi ti paru babbu?+
Chi ucca duci ca jai...
chi uoi a utti china e a mugghieri mbriaca
Chiuri ssa porta, ca trasi nvilenu...
chi vuoi a papira pi ddeci liri?
Ci acchianà a nirbùsa
ci a ddari n'arriminata o tettu.
Ci avissi calatu a pasta! (Per dire che aveva pensato prima ciò che è successo dopo).
ci fiu cariri a facci 'nterra.
ci pigghiau ncurpittu"
Ci poi calari a pasta!
cichiss!!!
ciunca a ucca nenti dissi!!
Ciunca e manu!
Ciuncaiu
commu fazzu mi pigghiu e mammazzu
Commu marricriu certi siri
Commu va? - A varchiamu !!!
comu m'aiorna accussì mi scurisci
coppi..scampà e chiuoppi!!!
Cosi così di l'autru munnu.., nun haiu cchiu' chi sentiri, patri, figghiu e spiritu santu..
Cosi, cosi 'i nun cririri!
Cu ancappa criri!
cu campa e nun muori tutt'i festi i lannu si viri
Cu di sceccu ni fa mulu, u primmu cauci e do suo
cu du paroli u 'nciarraiu.
Cu n'appi n'appi de cassateddi i pasqua..
Cu pari c'abbenta e arriposa, porta la cruci cchiu' gravusa
Cu sa' cu morsi
cu si uci ca fai ti stai nfilennu ne uricchi
Cu stimmi manna prestu ricevi
Cu t'hassi a dari addienza!
Cu t'insigna ssì cosi?
Cu 'ttia mancu u divulu cci pò.
cumannu e cumannu n'ummira ...nun spurugghi mai nenti
cumari unni laviti misu u cruscenti
cumpari a S.Giuvanni (di battesimo ; relativo a S.Giovanni Battista )
culu ca nun canosci braca quannu a viri tuttu si caca"
Cuntaccillu a n'autru!
curchiti a cuddura

D                       
dda bbuttana ca ti ittà nterra!"
dda bbuttana ca ti crià
Ddiu ni scasza !!!
Dduocu perdi a ntisa!

E                      
E ancura amprisii!
E canali si po' iucari a nura
E cchi l'hai supra a panza?
e cchi simmu di baddrottu?
e cchi ssi mmizzigghiatu !
E chi c'è talè talè c'abbasta!
E chi ci vuoi viriri u funnu?
e chi è a scala 'i San Jabbicu?
E chi è nvilenu?
e chi iai u malu abbentu!
e cchi nci pusasti?
E chi pari na piula.. Nun ti pozzu sentiri cchiu'
E chi parri nto bummulu, ca non ti capisci?
E chi sbarasti tutti cosi... A unni pari uo cinima
e chi ssimmu a famigghia de puddi!!!
E chi ti manca a parola? Vattinni a San Mastianu
E chi ti ni esci da ucca.... Nvilenu!
e chi ti pigghià u morbu comu e jaddini?
E chistu nun mi piaci! E chisti nun nu vuogghiu! A chi ti pari ca sì o risturanti?
E chissu chi ià 'nta testa? Canìgghia?
e cunsoliti cu ssu spicchiu i mennula amara !
È inutili c'antrizzi e fai cannoli... U Santu è di marmuru e nun sura!
e inutili ca ti pitti e fai cannoli, u cuntu ca ti fisti, 'n t' arriniesci.
E macari ca l'autri l'hanu? C'ha siri pì forza?
e ni misumu a quistioni!!!
E nti sa utata si persi l'acqua, tu a sai troppo lonca
E quannu muoru ju affanculu a cu resta! Chi vi pari? Ca mi pigghiu pena?
e quantu scufugni !
e pigghia u paraqua!!
e quantu è tanta, pari na bbuffa!
E sparti ti n'avanti!
E sparti vulissutu raggiuni!
e stuiti u mussu
E torna parrinu e sciuscia!
e tu, mettici a junta !
E ura bonu chiù!
e quantu parri . quantu 'n iurici poviru.
evviva sta minchia!

F                       
fa u balla cazzizza da matina a sira
Facci a sbèttica (prepara il letto per dormire).
facci i 'mpignu.
facci i 'ntagghiu.
facci i stagnu.
facci lurda
fai vieniri u scuncertu
falla commu vuoiè sempri cucuzza iè
fatta è a ficu !
Fatti na nassa!
Fattillu trasiri nto cristamignu!
Figghi mia, commu siti senza giuriziu
Figghia mia nascisti che jorni janchi
Figghiu i bbuttana! o figghiu i bona matri (cu a vuoli diri pulita)
Figghiu mia, se nun ti mannunu de canali mancu è vero ca t'arricuogghi
Firricatunnu, arritiriti, chi ffa' ti fieti a casa
Firrichi tunnu ca pari ntuppettulu
Fossitu accussì latinu a scola!
Frascatularu!
Frisca commu na rosa
fumava muzzarelli (mezzi sigari )
funci e niri pigghili quannu i viri
Furrii commu nu nnimmulu!

G                      
Gioia...commu u cani da Barracca..
gira vota e firria si sempri ni mpuntu....
Giuru,u signuri m'avissi a fulminari-
Guvernu latru...

H                       

Ha cchi hai u pipi nto culu!
hai a testa cchiù ddura de' petri i l'albiri.
hai cchiù corni di 'npanaru i babbaluci.

I                       
i cani t'anu a manciari .
i cosi troppu lonchi addiventunu serpi
i cuntasti tutti i mattunelli do chianu canali
i curti chini i ventu e i lochi chini i sintimentu
I guai da pignata i sà a cucchiara ca a rimina
I iermi mi fisti vieniri!
i naschi a sucu ti fazzu!!!!
I ntuniari valunu sempri o duppiu, commu e buttuni 'i lanna
I parenti? Sù pì fari trarimenti!
I sordi nun valunu nenti, se ti manca u tanticchia i saluti
I sordi, fanu vieniri a vista all'uorbi
I sordi ti fanu pulici!
iacqua da liviera!
iai ampigna commu nu scacciuni bonu ti stà
Ià i scoli iauti!
Ià mpanzili quantu 'n cannizzu
Iabba... e chi n'avisti bbentu oggi!!
Iai a facci cchiu dura de ballati da strata ranni
iaì a facci stagnata
iai a facciazza stagnata pari ca a passatu i Caltaggiruni
Iai fammi? Mangiati mpezzu di pani duru
iai i causi allancilina
Iai 'n tularu 'i quinnici!
iai na ozza china comu na jaddina, mancia allieggiu
iai sulu a lunchizza!!!
iai u culu quantu ncufinu
Ianchia l'uocchi!
ianchia l'uocchi e viri unni metti i pieri
Ianu a stissa pilarura!
Iavitalla ura occa cosa, ammentri ca siti carusi!
Idda ca nun cuagghia.....a iatta ca s'a llicca....
Ietta sancu!
iè o cuntrariu,mi pari a mia!!!
iu azzapava e iddu vinni!
iu mi manciu u pipi e attia t'abbrusca u culu.
iu' travagghiu e tu allenti..
Iu azzappava e iddu vinni, e ni misumu ncustioni...chi fi cariu? Gnurno' nterra sinni iu

L                       
Lampu attunautru
Lassa ca vieni ta patri ca t'abbersa iddu!
Laviti a faccia, ca pari chiu bedda
L'assutu aviri 'nci cunsidirazioni pì ta patri, mischinu!
L'hai 'n filati una appressu l'autra!
Lievatillu do cristamignu!
Lievicci manu!
Lieviti davanti, scuminiau !
lieviti stubbutu!!!
Lieviti truzzuvariu, non ci firricari tunnu
Limma surda
Lisciu commu a pagghia!
llampu mischina e chi si laria
llampu , cu ti cria'
loncu e minchiuni
luimmu sta zimma

M                       
ma chi nun ci alluzzi ?
ma ci cerchi sordi? carrini ti daiu.....
ma cu t'avissi arricampari attia...mancu li cani
Ma cu t'ha dari addienza?
Ma di unni ni vienunu tutti sti minchiati.... Pari ca l'avimmu filati ca ugghia
Ma di unni spuntasti?
ma llampà nchianu!
macariiiiiiiiiiii
mammaritu o tammariu?
Mamma jaiu fammi!..... arraspiti i jammi
mancu ca zzotta ni senti,
mancu di calata.
Mancu ti quagghia a facci?
marancà a iamma
Marrìtta a naca ca t'annacà.
maruppa no stomucu
Ma si curputu de bbommi?
massunu 'a cciuncari i manu!
M'avia parsu occa stidda
Metti a porta a filazza ca trasi cauru senno'M'ha scutari!
Metti, metti u circiu nta conca ca stanu vininnu i figli nichi...
M'ha vuogghiu viriri tutta...
Minchia di muschi
minchiati cò bottu!
Mi chianunu i bilii, da ucca l'arma!
Mi facissuvu annari 'n galera!
Mi facisti na bedda parti!
mi fai scuncirtari.
Mi fa male ca' " Nenti je', tri iorni primma j muoriri"
Mi fazzu a cruci ca manu manca!
Mi fisti sarpari tantu!
Mii... ti mittisti a zzicca!
Miiiiii..pari 'na Zzicca! !!
Mii! quannu t'affissi, t'affissi?
Mi niscì a casiedda o cuori!
Mi pari a riversa macari a mia
Mi pari 'mpillirinu.
Mi pari ncoculu, commu ci firrichi tunnu
Mi pari na crapa martisa,
Mi pari ncarratieddu... Si tunnu tunnu!
Mpurugghia pieri
Mi sappi chiu' amara di na miricina
Mi scippi de manu
mi sciurnà a uccalarma
mi scuncì a iurnata.
mi vinni na fara 'nta facci.
Mi vinnunu i caurineddi
Miegghiu ca ti mannava a pasciri!
miegghiu fariti nu vistitu ca nvitariti a manciari
miegghiu na vota arrussiari ca deci voti ianchiari
Mìnzica, e chi ssì 'nnuvìna vinturi?
mittatillu nto cristamignu!
Morte bbuttana!
muccalapuni
muciulu, pari llamiau.
muoviti ferma ca l'uocchi mi stanu facennu pupi pupi
Muoviti fermu!
muzziiti a lincua quannu parri supecchiu

N                       
Nascisti 'ne iorni da iaddina ianca
na lamparina ca pari na cacaladducia.
Na manu lava l'autra e utti e dui si lavunu a facci
Na pinna i pasta
Na vota all'unu i causi i sita
Na vota pì 'm pezzu 'i pani a genti si facia ammazzari
Ncasa mia azzappava Martinu, no Pippinu
Né iabbu né maravigghia!
nenti sacciu. u varbieri fazzu.
N'ha manciari ancura pani!
Ni virimmu o vespiri.
Nnè ca scappa luci !!!
Nta facci ti purissunu addumari i pospiri!
'Nti quali mangiatura amu manciatu assiemi ?
nti scantari ca nuddu cè!
'nto manciari pari 'ntrappitu .
'ntravardari ( pianificare )
nun camminari cu chissa ca ti porta a malasrata
Nun c'è 'm parmu 'i bon terrenu!
nun ci mettiri zzimmi. (non essere pignolo
Nun ci ni dari assai davanti a fauci
Nun ci posi u culu nta seggia
Nun ci pusasti a cuntaricci tutti cosi!
Non diri scarsunati (Non dire balle).
Nun fari spacca e lascia che sordi!
nun fari u catabràsimu.
Nun fari u pigghia e porta!
Nun fari u streusu!
Nun futti u beccu
Nun ha vistu lustru i luna.
nun na mprisiari
Nun n'hai abbentu!
Nun ni pozzu chiù!
Nun ni vosi scola!
Nun ni vuoi mancu 'i calata
Nun nu fisti apposta? Cu fisti a nichè?
Nun purtari lignati ncasa, ca ti scaviggiu
nun si putia scippari u chiovu da naca mentri ca t'annacaunu.....
nun si viri mancu nlupu a chiana
Nun sputari ncielu, ca nfacci ti torna
nun tannacari assai
nun t'appenniri no filu de robbi viri ca i scippi
Nun ti n'annari crai crai.
Nun ti pozzu mancu cumannari!
nun tu fari diri nautra vota vieni ca ca lautri ti daiu
Nun vieniri ncasa chiancennu, ca scippi l'autri..
Nuttata persa è figghia fimmina
O                       
o' caca all'ummira ca o llustru vi virunu
O calari...cala. O cchianari ampinci..
Oh! ! Giufa'
Oh, chi camurrìa! Attaccà arrièri!"
o i trispiti
O iornu nun ni vuogghiu e a sira sfardu l'uogghiu"
O tempu de canonici 'i lignu
Occa cosa vossia ci ha lieva!
Orba di l'uocchi
ouh...a dattìlla na smossa.

P                       
Pani duru e cutieddu ca nun tagghia!!
Pari a donna 'i spati!
pari ca ti nghiuttisti nmanicu di scupa
Pari 'n curcivissu affumau
pari 'n porcu ammenzu a zzimma.
pari na carcarazza.
Pari na crapa disirtata!
pari na lapardea!
pari na marunnuzza i trapini
pari na truscia commu t'a vistutu
pari n'gniriddu accavaddo a imenta!
pari nu rrumazzu-
pari nu ruettu ampinci a tutti banni
Pari nu spàriciu milarbu (troppo magro)
pari 'pasturatu.
parìa 'n santu Lazzaru.
parunu nfilati comu e curaddi
Passi tò, passi cani!
passicà
passici anchimma!!
Patri e figghiu...
patri figghiu e spiritu santu... cu lavvia a diri...
Pezzu di tosca, vicariota..
Pezzi i babbasunazzu,, lieviti ca fai ummira
Pezzu i maccarruni"
Pezzu i scuminiau !
Pi sammartinu stuppimmu a utti
pi sduacari sacchi si unica e sula
pi stasira accapaiu dumani sini parra.
Picciotti mia, carusitti, vi lasciu cu la santa bonanotti
pigghiatillu e nun fari scorci.
pirdisti i sordi ? ura ti rugnu u restu !
porti i tranti comu e ntuniari
Pricisu, tuttu scurciatu !
purmance', purmance'.

Q                       
Quannu jai a saluti, hai tutti cosi...
quannu niesci pari nu ruettu....ampinci a tutti bbanni
quannu parri assai t'a spuntari na pitinia na lincua..
quannu parrunu i ranni ta stari muta e surda
Quannu sì ranni ti n'adduni!
Quannu ti cercuni i cumpagni curri, quannu ti chiammu iù nun senti!
quannu ti cumannu cià stari quantu u diavulu stesi n'pararisu
Quannu unu aspetta, ngnornu pari cent'anni..
Quantu voti ha fatto cala e chiana de canali, i mattonelli astura hanno fattu i fossi
quantu voti t'à ddiri i cosi ci vuoli urriebbucu comu o tirrimotu!

R                       
riri riri facci i parrinu!

S                       
salata comu pezzi amari
Santa lummi e iàbbu mai !!!
Sant'Antoni!! ( quando uno sabbrucia)
santa luciaaaaaaaa...
s'antisi i pieri tisi !
sarta fina miegghiu de stancaffurrizzi
S'abbia' u stiddazzu... Si muori do cauru
S'accapanu i cassateddi i Pasqua .... Vi pari ca è sempri festa?
S'assimigghiunu comu na fava spartila.
sauta ca pari nu ciaurieddu
s'azzizzà, ma sempri sucu fintu era !
scalarmi e sullievu
scanzanni
sceccu vantatu si curca prestu
Sciutta n'ossu!
Scurdiotu (dimentica tutto)
Se a mmiria fossi vagghira fossimu tutti vaggharusi! !
Se ascutassutu occa vota!
Se avissuvu tastatu a fammi commu a niautri...
Se fossutu sceccu mancu pagghia ti racissi!
Se i surassutu i sordi...
se nun è sceccu è puddritu.
se nun sturii tappennunu i uricchi comu o sceccu
Se sapia!
Se sapia non tu ricia!
Se sapisuu quanti sacrifizzi ci vuolunu...
se t'acchiappu ti scaviggiu!!!
Se ti pigghiu ti stoccu l'ossi!
Settiti!
se vuoi perdiri l'amicu,carni i vacca e ligni i ficu!!!!!
Sempri a na banna simmu!
senti cu parra chiddu ca dici a sira nu c'è a matina
Senza jabbu ne' maravigghia
Sfarduni!
Sfattiddieri ca nun sì iautru!
si cchiù lariu da fammi i jnnaru
si chiù scipita da pagghia de favi
Sì chiù pisanti 'i n carrettu i sali!
Si chiù tortu da via e notu
si na massara,sperta,na figgia d'oro
si na petra ca nun pigghia lippu
Sì 'na surpìlla (una bimba vispa).
si ni sta annennu crai crai
Si scuprinu l'altarini..
Si senti i pieri moddi!
Sì senza cagghia!
si senza gnelitu (o ielitu,)
Sì senza rieuli!
Si spara 'nno immu!
Sì surdu commu na campana
si tosca!.....a tosca è a miegghia parti
si unni sauti unn'arivuoli!
Si viri commu sì 'ncaviggiau!
Si vuolunu beni peggiu 'i du frari!
Sicca a ucca! Nun ha tastatu nenti!
siccu ca pari na 'nciova
siccu.ca pari na canna i stenniri ?
siti cu tira tauli e cu tira casciuoli
smorza a luci.
Soccu sa bonu e ma renti, nun ci sunu n'è amici ne parenti
spara a ccu visti anserta a ccu nun visti
spartuta
Spiuni porta littri
spuogghi a cristu e viesti a maria
Spurugghia si lizzi
sta casa pari ca ti fieti
Stacci quantu u diavulu ci stesi m'pararisu
Stai attentu ca ti stocchi u coddu
Sta picca ncruppa
Stari che pieri sutta a tavula quatra ( pronti a mangiari)
Stidda ddà e purrinu ccà!
Stidda 'i ta suoru!
stocchiti u coddu.
stricu e battu......macari n'assu!!! (per i giocatori di tresette)
stroppa
stu carusu è 'mpipi sbiezzi.
Stuccatina i coddu
Stuiti u mussu!
su cristianu è triulu ncasa e coculu nchianu
Surca, 'Mbruòciu, ca è beddu brurusu
surca Mbruociu ca è beddu quagghiatu

T                       
T'abbruscunu l'anchi ca spugna? Campagni campagni ti passunu tutti cosi n'averu?
Tagghimmula cà
Tale' commu si ridussi i beddi scarpi... Ura ti tieni accussi, ca parunu vecchi
talè talè
Talia annaccurchiti e lieviti do menzu
Talià comm'ha ridduttu i scarpi beddi nuovi
talia quantu spurugghia stu rraccioppu!!!
talìa, scampà. - Si, scampà di fari bonu!"
talia talia ca t'arresta a taliata
Talia u immu tua e nun taliari chiddu di l'autri
Talimmi nti l'uocchi! o nta badda 'i l'uocchi!
T'ammanciari l'ummiti a muzzicuni!
Ta'mmangiatu pani scurdatu?
t'ana cciuncari i manu
T'ana mangiari abbuddatu o sali!
T'ana 'mmangiari i cani!
tanti chietti,tanti buttuni!!!
Tanti sù i calati tanti sù i 'chianati
Tantu campai e visti! finu ca visti n'puddicinu ca tussi
Tantu va a quartara all'acqua, ca si rumpi!
tappinara
t'appizzi comu na zzicca
tarrestunu l'uocchi chini e manu vacanti
tassanu a'mmangiari i cani
t'assunu a cciuncari i manu!
t'a stuccari u coddu
t'avissunu ammanciari i cani
te! ammucca!
Te mucidda...te mucidda...
Tempu persu mi pari!
tempu e malu tempu nun durunu tuttu u tempu
Testa i Cchiùppu.
T'ha accattari u vistitu niuru? Chi fà m'ha vardari viva?
T'ha fattu pursuasu?
t'ha manciari l'ossi co sali
T'ha mangiari l'ummiti a riversa!
T'ha pigghiau tutti i muccaruri do Chianu Canali?
Ti cerchi co' lustru 'i cannila!
ti daiu cu nu marruggiu accussì t'arrivordi finu ca campi
Ti fa pena? Vattini o cozzu a Mantalena!
ti fa mali? nicissariu ca nun t'abbrusca......
t'abbrusca? nicissariu ca nun tifa mali..
ti lasciassi a pani e iacqua virimmu se a fammi nun ti sbugghiassi
Ti mmuccasti tutti i lapuni?
Ti ni daju na bedda passata.. Ca ti fazzu riurdari a jurnata i oggi
Ti niscì na pinna di figutu!!!
Ti pare ca ė sempri Natale e Pasqua ?
ti pari ca i sordi si scavunu....
ti pari ca mi pigghiu u culu a puzziliuni?
Ti piacì, surcatillu ura!
Ti scanti dill'ummira tua...
ti scoddu i uricchi
Ti sdurripasti ? bbonu ti sta!
Ti Spurugghi? ( sbrigati )
Ti stai purtennu a testa
Ti tiru na Zoccula
Ti vieni da manca?
Tieni accura ca t'arrumazzi!
Tieni accura!
tisu cumu 'ntrannu.
Tosco mancia cristianiii.....
Tu cu na manu e iù cu tutti rui
tu dissi di nun curriri e ura pigghi l'autri i supra
tu n'autru minchia!!!
Tummuli tummuli sunu li guai, cu na cchiu' picca e cu na cchiu' assai..
Tutti a tia succierunu!
Tuttu strazzatu sì... c'ha statu ammenzu e ruvetti?

U                       

u cacatu sta suspisu u curnutu che uricchi a ddritta
u capìu 'nto piritozzu.
u carusu iè tanticchia sbirsatu
U coddu!
U coddu tassutu a stuccari! U coddu ta'stuccari
U coddu. ...ca' l'anca s'antaviedda
u figghiu chianci ? ...stravìalu tanticchia .
U liettu metti affettu!
U manciari arrifriddà? E pirchì nun viniutu primma,
u porcu si misi i nguanti
U povuru nunnavia e limosina facia
u sancu se nun s'arrusti si mancia
U sceccu mancu pì minchia ti pò!
Uccaverta
unni ci su voschi ci su llupi unni ci su campani ci su bbuttani."
Unni mi chiuovi mi sciddica
Unni sauti e unni arriuoli
Unni ti luciuni i pieri?
unni?..... unni cacunu i palummi
Uorba di l'uocchi
uorb'i centanni
Uòrbu di l'uòcchi commu Masi.
uorba di l'uocchi nun t'a ustu
ura annammanciu!
ura ci su i prufissuri ca currieggiunu
Ura m'annaggioccu.
ura ura arrivo' u ferrabottu
Ura va o manciu, ni virimmu doppu
u Signuri manna i miscuotti a cu nun javi i janchi......
U signuri t'aiuta e a bedda matri t'accumpagna
unni chiuvi mi scinnica
V                       
vali quantu 'mparrinu 'ntuniaru ( il massimo )
vali quantu 'n carrinu.
vali quantu nu buttuni i llanna
vallìa (forza)
Vattinni firricatunnu
Vattinni turtagnu, ni sai cchiu' assai di na scecca zzoppa
vastasunazzu
Vi pari ca a vita è tuttu nu iocu?
Vicariotu
vieni 'ncasa... ca di dugnu i piri!!! (vieni che te le dò di santa ragione.)
vieni ca tiscannu, tammazzu e ti mangiu vivu
viesti furcuni ca pari baruni
Viiii... chi ti vinni u rivulicchiu.
Viih! U criatùru!" (quando un bambino cadeva o si sapeva che aveva la febbre o qualcos'altro).
viri ca cari
viri ca pi 100 liri t'a patri sta appinnutu ngnornu
viri ca t'accattu u friscu"
Viri cu ci pari!
Viva Staminchia
Vuogghiu viriri chi t'ha mettiri duminica!

Z                       
zi! zi! ascuta
Zìttiti, maccarrùni!
Zittiti malacarni,
 

(VEDI ANCHE)
LE ESCLAMAZIONI TIPICHE DEI NOSTRI GENITORI NONNE/I
A PROPOSITO DI ZITI E MARITATI

LE ESCLAMAZIONI TIPICHE DEI NOSTRI GENITORI NONNE/I
PICCOLE FRASI CHE SONO RIMASTE NELLA NOSTRA MEMORIA
é una selezione di frasi tipiche in gran parte pubblicate su Facebook
 dai generosi buccheresi che lo stanno incrementato minutamente e che  permette di identificare un periodo, un luogo, una persona, un modo di dire e comunque l'anima  tipicamente e univocamente buccherese

Se vuoi inserire
una eslamazione clicca qui
per inviarcela

 

© Buccheri Antica