-Cosi i Mangiari
-
U Pipi
-Uovu ruttu all'acqua
-Favi Liezzi
-Farina Arriminata
-Trunzi i Cacoccili fritti
-Funciddi
-Arricciati ca Lumia

U Pani
-
I tipi di Pane
- I tipi i Pasta
-Scacciuni
-Scuzziaruni
-Cudduruni
-Scodella di Pane
-Facci  Vecchia
-Pani i casa
-Scalitta
-Pupu cu ll'uovu
-Cuddura